اختلاف حساب

1 - هر گونه ادعا و اختلاف فقط از طریق داوری طبق مفاد قرارداد قابل بررسی میباشد.   

2 - به علت حجم زیاد رکوردهای خرید و فروش ، فقط ریز قراردادها و ریز واریز و برداشت تا  15 روز اخر در دسترس میباشد و به ترتیب هر روز رکوردهای  جدید ثبت  و بر روی  رکوردهای  قدیمی در  دیتا بیس  رونوشت (pasteشده بنابراین  رکوردهای قدیمی از لحاظ فنی غیر قابل بازیابی بوده و ریکاوری از سرور سایت مقدور نمیباشند (همانند دوربینهای مدار بسته) لذا کاربران میبایست کلیه قراردادهایشان را قبل از سپری شدن 15 روز بررسی نمایند و در صورت  وجود اختلاف حساب فقط 15 روز اخر در دسترس و قابل رسیدگی میباشد.