بیانیه ریسک

کاربران اقرار مینمایند که از نحوه انجام قراردادهای اتی در فضای مجازی و سنتی اشنایی و اطلاع کامل داشته و کارشناس در این امور میباشند و از ریسک معاملات و نوسانات طلا اطلاعات کامل داشته و به تمام قوانین و مقررات خرید و فروش طلای ابشده و به این نوع معاملات اشراف کامل داشته و قبلا معامله انجام داده اند و با میل و اگاهی کامل به سایت وارد میشوند و با اطلاع کامل از معاملات طلای ابشده که دارای سود و ضرر میباشد و احتمال اینکه سرمایه خود را در نوسانات قیمت طلا از دست بدهند وجود دارد و با ثبت نام در سایت ریسک معاملات طلا را بطور کامل قبول نموده و میپذیرند.