عودت و ابطال قرارداد

کلیه قراردادها قطعی و تعهد انجام ان  الزامی بوده و ابطال قراردادها بعد از تایید طرفین مقدور نمیباشد و در صورت نکول از قرارداد مدیریت به عنوان وکیل طبق مفاد توافقنامه عمل خواهد نمود.